Opis projektu

Długość odcinka15.91 km
Liczba jezdni i pasów ruchu2×2
Klasa drogiS
Szerokość pasa ruchu3,5 m
Szerokość pasa awaryjnego2,5 m
Szerokość poboczy0,75 m lub więcej
Obciążenie11,5 ton/oś

Cel inwestycji:

Konieczność budowy drogi wynika z potrzeby stworzenia tranzytowego układu dróg na terytorium kraju.

Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z obszarów miejskich niesie za sobą wiele korzyści dla mieszkańców. Dotychczasowe rozwiązania dotyczące ruchu tranzytowego dezorganizowały i zakłócały ich życie. Powodowały bowiem znaczną uciążliwość, w postaci wypadków, hałasu, spalin i wibracji. Nakładając się na ruch miejski prowadzi on do poważnego zatłoczenia ulic. Tranzyt przez miasto prowadzi do powstawania wąskich gardeł na sieci dróg krajowych, zmniejszając przepustowość tej sieci.

Zastosowanie ekranów akustycznych w celu zabezpieczenia terenów mieszkalnych narażonych na zwiększoną emisję hałasu powinno w znacznej części wyeliminować uciążliwości akustyczne spowodowane poprowadzeniem drogi ekspresowej.

Dla kierowców przejazd przez obwodnicę będzie korzystny ze względu na skrócenie czasu przejazdu i podniesienie bezpieczeństwa  na drodze poprzez zmniejszenie liczby skrzyżowań  i zlikwidowanie bezpośrednich wjazdów na drogę z pól i posesji.

Zakres Inwestycji obejmuje :

 1. Opracowanie Dokumentacji Projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych warunków, uzgodnień, opinii, pozwoleń i decyzji administracyjnych pozwalających na realizację inwestycji.
 2. Roboty przygotowawcze.
 3. Roboty drogowe w zakresie:
 • budowy odcinka drogi ekspresowej S19 długości ok. 16 km,
 • budowy węzłów drogowych
 • wzmocnienia podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg i obiektów inżynierskich oraz zapewnienie stateczności skarp,
 • przebudowy istniejącej sieci dróg publicznych i dróg wewnętrznych będących w kolizji z realizowaną drogą ekspresową
 • budowy systemu odwodnienia drogowego,
 • budowy chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo – rowerowych i zatok autobusowych,
 • budowy wzdłuż drogi ekspresowej dróg dojazdowych obsługujących przyległy teren wraz ze zjazdami na przyległe działki,
 • budowy wjazdów, zjazdów i przejazdów awaryjnych,
 • wykonania organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 1. Budowę obiektów inżynierskich.
 2. Budowę przepustów drogowych o funkcji hydrologicznej, ekologicznej i mieszanej.
 3. Przebudowę cieków wodnych oraz istniejących urządzeń melioracyjnych.
 4. Wycinkę istniejącej zieleni oraz przeniesienie roślin objętych ochroną.
 5. Roboty branżowe związane z przebudową kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury nad i podziemnej.
 6. Przebudowę infrastruktury kolejowej w tym: urządzeń elektroenergetycznych, urządzeń sterowania ruchem, urządzeń telekomunikacyjnych i sieci trakcyjnej związaną z likwidacją kolizji.
 7. Wykonanie urządzeń ochrony środowiska.
 8. Wykonanie wszelkich robót związanych z przebudową i rozbiórką elementów kolidujących z inwestycją (w tym budynków i budowli).
 9. Wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i inne.
 10. Przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy, w tym zimowe utrzymanie.
 11. Wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia obwodnicy do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z remontem nawierzchni dróg przekazywanych samorządom po oddaniu obwodnicy do użytkowania i zmianą organizacji ruchu.
 12. Zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy.
 13. Wykonanie wszelkich innych robót i opracowań jakie okażą się niezbędne dla zoptymalizowania i zrealizowania inwestycji.
 14. Uzyskanie decyzji administracyjnych pozwalających na użytkowanie inwestycji.