poniedziałek 09/10/2023

PAŹDZIERNIK 2023 – TYDZIEŃ 40

 1. Wojewoda Podlaski w dn. 06.10.2023r. pismem AB-I.7820.6.4.2022.KS wydał Decyzję nr 13/2023 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej [ZRID] polegającej na Projekt i Budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł Boćki (bez węzła) – Malewiceoraz zatwierdził podział nieruchomości.
 2. Wykonawca przekazał właściwemu zarządcy drogi – wydziałowi BRD GDDKiA o/Białystok PSOR rew. 5.0 celem zatwierdzenia.
 3. Wykonawca  poinformował o zakończeniu robót z zakresu przeniesienia obiektów kultu religijnego zgodnie z zapisami projektu – 3 szt.
 4. Wykonawca  przekazał celem zatwierdzenia projekt osnowy realizacyjnej oraz propozycję lokalizacji punktów osnowy dla obsługi obiektów inżynierskich.
 5. Wykonawca poinformował Komendy Powiatowe Policji oraz Starostwa Powiatowe o wprowadzeniu do stosowania projektów czasowych organizacji ruchu na czas budowy obiektów inżynierskich [WD-75, WD-87, WD-90, WD-97, WD-99, WD-101, WD-102] oraz zamknięcia gminnych dróg publicznych [DG108444b, DG108754B].
 6. Wykonawca przesłał informację Starostwom Powiatowym oraz Urzędom Gmin sąsiadującym z realizowanym odcinkiem o planowanych utrudnieniach związanych z realizacją budowy.
 7. Wykonawca zgodnie z Ustawą z dn. 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane – przekazał Inżynierowi plan BIOZ.
 8. Wykonawca przekazał Inżynierowi Projekt Techniczny Branża Drogowa Tom IIa/1 – rew.6.0 oraz Projekt Wykonawczy Branża Drogowa Tom I – rew.6.0 celem opieczętowania jako „do realizacji”.
 9. Wykonawca w dn. 06.10.2023r. w związku z wydaniem Decyzji ZRID przez Wojewodę Podlaskiego zawiadomił Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego W Białymstoku o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych zaplanowanym na 10.10.2023r.
 10. Wykonawca drogą mailową przekazał przedstawicielowi Lasów Państwowych, Inżynierowi oraz Zamawiającemu draft aneksu
  do zawartego porozumienia w związku z informacją z dnia 29.09.2023r. o przejęciu przez Lasy Państwowe od Funduszu Ziemi 9/27 części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1141 obręb 0027 Wandalin
 11. Inżynier przy udziale Zamawiającego zatwierdził p. Tomasza Sudę jako Kierownika Budowy
 12. Wykonawca przekazał Inżynierowi celem uzgodnienia umowy użytkowania na działki wód płynących, objęte realizacją inwestycji.
 13. Wykonawca przekazał Inżynierowi procedurę zagospodarowania niebezpiecznych odpadów produkcyjnych zgodnie z Ustawą o odpadach.