poniedziałek 24/04/2023

PRACE PROJEKTOWE – KWIECIEŃ 2023 – TYDZIEŃ 16

  1. Oczekiwano na kontraktowe zatwierdzenie Projektu Budowlanego przez Inżyniera/Zamawiającego.
  2. Oczekiwano na wydanie decyzji ZRID.
  3. Wykonawca w dniu 21.04.2023r przekazał do RDOŚ w Białymstoku 4 egz. aneksu do Raportu ponownej oceny oddziaływania na środowisko, zawierające stosowne wyjaśnienia w sprawie WOOŚ.4222.3.2022.PL.
  4.  Otrzymano od Wykonawcy wyjaśnienia do Projektów Tymczasowych Organizacji Ruchu.
  5. Inżynier zaakceptowała przedmiar dla Projektu Stałej Organizacji Ruchu, branża Drogowa, Tom: Projekt SOR, rewizja 4.0.
  6. Wykonawca przekazał do Inżyniera wykaz kopalni z którymi Wykonawca podpisał umowy.
  7.  Wykonawca przekazał do Inżyniera wersję edytowalną mapy do celów projektowych wraz z naniesionym pasem drogowym i numerami działek.
  8. Wykonawca przekazał do Inżyniera Projekt technologiczny wzmocnienia podłoża w technologii kolumn CMC/DR od km 29+350 do km 29+605 (dojazd do obiektu MS-81).
  9. Wykonawca przekazał do Inżyniera Projekt Techniczny, branża drogowa, Tom: IIa (rewizja 4.0) oraz Projekt Wykonawczy, branża drogowa, Tom: I (rewizja 4.0).
  10. Otrzymano od Wykonawcy STWiORB D.01.02.02a v04, D.01.01.01 v03, D.01.02.01 v02, D02.01.01 v02, D.04.04.02 v04, D.02.00.01 v04