poniedziałek 21/03/2022

PRACE PROJEKTOWE – MARZEC 2022 – TYDZIEŃ 11

  • Kontynuacja prac projektowych nad wykonaniem Projektu Budowlanego;
  • Kontynuacja prac nad Raportem Ponownej OOŚ;
  • Realizacja prac kameralnych i badania laboratoryjne dot. geotechniki;
  • Kontynuacja prac nad materiałem dla ZUDP;
  • Kontynuacja Uzgodnień styków z sąsiednimi odcinkami;
  • Uczestnictwo w spotkaniu dot. PSOR, przygotowanie stanowiska do uwag zgłoszonych przez Inżyniera;
  • Planowanie przekazania PSOR do zarządcy drogi / GDDKiA Białystok celem zatwierdzenia. Wstrzymano do czasu ostatecznej akceptacji PSOR przez IK i Zamawiającego;
  • Przygotowanie materiałów do Audytu BRD – wstrzymano przekazanie do czasu zatwierdzenia PSOR przez IK/Zamawiającego.