poniedziałek 07/08/2023

Prace Projektowe – Sierpień 2023 – Tydzień 31

1. Oczekiwano na kontraktowe zatwierdzenie Projektu Budowlanego przez Inżyniera/Zamawiającego.
2. Oczekiwano na wydanie decyzji ZRID.
3. Wykonawca przekazał Inżynierowi Postanowienie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku dot. zmian wynikających z Decyzji RDOŚ.
4. Wykonawca przekazał Inżynierowi Kontraktu następujące STWiORBy:
• M-17.00.00 – Łożyska – rev.01
• D.03.05.01A – Zbiornik zastępczy dla płazów – rev.01
• D.06.01.01 – Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków – rev.01
• D.07.05.01 – Drogowe bariery ochronne metalowe – rev.00
• D.04.03.01 – Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych – rev.03