wtorek 08/02/2022

PRACE PROJEKTOWE – STYCZEŃ/LUTY 2022 – TYDZIEŃ 05

 • Kontynuacja prac projektowych nad wykonaniem Projektu Budowlanego;
 • Kontynuacja prac nad Raportem Ponownej OOŚ;
 • Kontynuacja prac nad Projektem Stałej Organizacji Ruchu (PSOR), Krajowym Systemem Zarządzania Ruchem (KSZR). Uzyskano opinię do Planu Działań Ratowniczych;
 • Odbyto spotkanie z Inżynierem i Zamawiającym celem omówienia Projektu Stałej Organizacji Ruchu ;
 • Kontynuacja prac nad operatami wodno-prawnymi;
 • Zakończenie badań podłoża gruntowego oraz przekazanie informacji o rozpoczęciu badań laboratoryjnych i lokalizacji laboratorium;
 • Uzyskanie uzgodnień z Gminy Dziadkowice dot. kolizji teletechnicznych;
 • Kontynuacja prac nad materiałem dla ZUDP;
 • Przekazanie materiałów dot. wycinki zieleni na terenie Lasów Państwowych do Inżyniera oraz wystąpienie do Nadleśnictwa Nurzec o informację dot. lokalizacji zieleni dogęszczającej na terenie Lasów Państwowych w rejonie S19;
 • Przekazanie zaktualizowanej Analizy dwóch systemów odprowadzania wód z 20 letnimi kosztami ich utrzymania – rewizję 03 wraz z pozytywną opinią Sp. Wodnej Biele z Gm. Boćki;
 • Kontynuacja Uzgodnienia styków z sąsiednimi odcinkami.