poniedziałek 20/06/2022

PRACE PROJEKTOWE – CZERWIEC 2022 – TYDZIEŃ 24

 • Wprowadzano końcowe zmiany wynikające z uwag Zarządcy drogi do PZT i PAB, odpowiadano na uwagi;
 • Przekazano Projekt Budowlany do zatwierdzenia IK/GDDKiA;
 • Wprowadzono końcowe zmiany wynikające z uwag Centrali GDDKiA do Raportu Ponownej OOŚ;
 • Oczekiwano na zatwierdzenie Raportu Ponownej OOŚ;
 • Uzyskano zatwierdzenie podziałów złożonych do PODGiK Bielsk Podlaski;
 • Oczekiwano na akceptację Dokumentacji badań podłoża gruntowego przez Inżyniera;
 • Oczekiwano na stanowisko Zarządcy Drogi do Audytu BRD;
 • Oczekiwano na wydanie Decyzji wodnoprawnych przez Wody Polskie dot. OPW-1, OPW-2;
 • Wzięto udział w spotkaniu roboczym z Wykonawcą odc. S19 Malewice – Chlebczyn w sprawie uzgodnienia styku odcinków;
 • Przekazano wniosk o ZRiD do Inżyniera/Zamawiającego;
 • Drukowano, oprawiano załączniki do wniosku ZRiD.