poniedziałek 12/06/2023

PRACE PROJEKTOWE – CZERWIEC 2023 – TYDZIEŃ 23

  1. Oczekiwanie na wydanie decyzji ZRID.
  2.  Wykonawca poinformował Inżyniera o złożeniu do RDOŚ wniosków o wydanie zezwolenia na odstępstwa od zakazów w stosunku do występujących gatunków zwierząt, roślin i grzybów objętych ochroną.
  3. Inżynier poinformował, że nie wnosi uwag do przedłożonych przez Wykonawcę aktualizacji opinii dot. Projektu Stałej Organizacji Ruchu (rew. 4.0) i oczekuje od Wykonawcy przedłożenia PSOR do właściwego Zarządcy  Drogi celem zatwierdzenia.
  4.  Wykonawca przekazał do Inżyniera uzupełniony wykaz kopalni z wskazaniem specyfikacji i określeniem warstw/asortymentu robót.
  5.  Wykonawca przekazał do Wydziału BRD i Zarządzania  Ruchem GDDKiA w Białymstoku Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla przedmiotowego odcinka drogi ekspresowej celem zatwierdzenia.
  6.  Wykonawca przekazał do Inżyniera poprawiony przedmiar robót – branża drogowa, Tom 1 – rew. 5.0
  7.  Wykonawca przekazał do Inżyniera plan płatności na kolejne trzy miesiące.
  8.  Otrzymano od Wykonawcy do przeglądu i zatwierdzenia STWiORB: U.01.03.07 v.03, M.12.01.04 v.02, M.17.01.02 v.02, M15.06.02 v.02, D.02.03.01A v00, M18.01.03 v.02, M.11.01.04 v02, M.11.07.01 v02, M.13.03.04 v.02, M.15.06.01 v02, M.15.02.01. v.02, D.02.01.01.A, M.16.01.03 v.02, D.03.01.02 V.01.