poniedziałek 11/04/2022

PRACE PROJEKTOWE – KWIECIEŃ 2022 – TYDZIEŃ 14

 • Kontynuacja prac projektowych nad wykonaniem Projektu Budowlanego;
 • Kontynuacja prac nad Raportem Ponownej OOŚ;
 • Kontynuacja prac nad podziałami nieruchomości;
 • Wykonano Dokumentację badań podłoża gruntowego;
 • Kontynuacja Uzgodnienia styków z odcinkiem Malewice – Chlebczyn – wysłano ponaglenie;
 • Wprowadzono zmiany / poprawki do materiałów na ZOPI – Projekt Budowlany i Raport OOŚ – przekazano do Inżyniera;
 • W raportowanym okresie na wniosek Wykonawcy odbyło się spotkanie mające na celu omówienie wprowadzonych poprawek do PSOR a także PB, przedstawienie zastrzeżeń Weryfikatorów oraz udzielenie przez Projektantów związanych z nimi wyjaśnień;
 • Planowano przekazanie PSOR do Zarządcy drogi / GDDKiA Białystok celem zatwierdzenia wstrzymano do czasu ostatecznej akceptacji PSOR przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego; 
 • Przygotowano materiały do Audytu BRD wstrzymano do czasu zatwierdzenia PSOR przez IK i Zamawiającego;
 • Przekazano operat wodnoprawny dotyczący wykonania urządzeń wodnych związanych z drogą do akceptacji Inżyniera;
 • Przekazano stanowisko Wykonawcy dotyczące projektowania zjazdów nie posiadających pierwotnie dojazdu do dróg publicznych, a posiadających po podziale dostęp, z przeszkodą w postaci np. rowu.