poniedziałek 17/04/2023

PRACE PROJEKTOWE – KWIECIEŃ 2023 – TYDZIEŃ 15

 1. Oczekiwano na kontraktowe zatwierdzenie Projektu Budowlanego przez Inżyniera/Zamawiającego;
 2. Oczekiwano na wydanie decyzji ZRID;
 3. Otrzymano wezwanie z RDOŚ (wraz z załączonym pismem Wód P. do RDOŚ), do zaktualizowania Raportu ooś dot. identyfikacji jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych oraz wpływu planowanego przedsięwzięcia na ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych w odniesieniu do ustaleń II aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.  
 4.  Otrzymano od Wykonawcy zgłoszenie nowego inspektora BHP.
 5.  Inżynier Kontraktu zaakceptowała przedmiary dla Branży Teletechnicznej (Tom VII/1, Tom VII/2, TOM VII/3), Telekomunikacyjnej (Tom VII/4, VII/5) oraz Geotechnicznej (Tom VIII/1).
 6. Inżynier przedstawiła uwagi do przedmiarów dla Branży Drogowej (Tom I), Odwodnienie Drogi (Tom III/2), Melioracje (Tom V) oraz Projektu Stałej Organizacji Ruchu, Branża Drogowa (Tom Projekt SOR).
 7. Inżynier przedstawiła uwagi do przedmiarów dla Branży Obiekty inżynierskie Tom II/1.
 8.  Otrzymano od Wykonawcy decyzję wodnoprawną dotyczącą wykonania przepustów i mostu tymczasowego.
 9. Otrzymano od Wykonawcy informację o zmianie personelu wykonawcy na stanowisku administratora kontraktu.
 10.  Wykonawca przekazał dla Inżyniera Projekt Techniczny, branża: Wielobranżowy, TOM IVa/2 Budowa zbiorników retencyjnych (rewizja 3.0) oraz Projektu Wykonawczego, branża: Wielobranżowy, Tom: III/2 Budowa Zbiorników Retencyjnych (rewizja 3.0)
 11. Wykonawca Przekazał do Inżyniera STWiORB D.06.03.01v00, D.08.05.01v00