poniedziałek 17/07/2023

PRACE PROJEKTOWE – Lipiec 2023 – TYDZIEŃ 28

1.Oczekiwano na kontraktowe zatwierdzenie Projektu Budowlanego przez Inżyniera/Zamawiającego.

2.Oczekiwano na wydanie decyzji ZRID.

3.Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku w dn. 13.07.2023r. w związku
z przeprowadzeniem ponownego postępowania w/s oceny oddziaływania na środowisko wydała Postanowienie uzgadniające realizację przedsięwzięcia w sprawie WOOŚ.4222.3.2022.PL