poniedziałek 16/05/2022

PRACE PROJEKTOWE – MAJ 2022 – TYDZIEŃ 19

 • Kontynuowano prace projektowe nad wykonaniem Projektu Budowlanego;
 • Kontynuowano pracę nad Raportem Ponownej OOŚ;
 • Oczekiwano na nadanie klauzul dla podziałów złożonych do PODGiK;
 • Oczekiwano na akceptację przez Inżyniera przekazanej Dokumentacji badań podłoża gruntowego;
 • Analizowano różnice pomiędzy DGI z etapu przetargu a wykonaną Dokumentacją badań podłoża gruntowego;
 • Oczekiwano na zatwierdzenie / uzgodnienie PSOR przez GDDKiA Białystok, Raportu OOŚ przez Centralę GDDKiA;
 • Analizowano uwagi Wydziałów Nieruchomości i BRD GDDKiA dot. PB i PSOR;
 • Oczekiwano na wydanie Decyzji wodnoprawnych przez Wody Polskie;
 • Oczekiwano na uzgodnienie styku odcinków od Wykonawcy S19 Malewice – Chlebczyn;
 • Uzyskano ZUDP z pow. siemiatyckiego;
 • Oczekiwano na protokół ZUDP z pow. bielskiego;
 • Otrzymano elektronicznie uzgodnienie kolizji SN w km 36+175 S19 od PGE;
 • Wzięto udział w ZOPI i udzielono odpowiedzi na część uwag Zarządcy drogi / Zamawiającego.