poniedziałek 23/05/2022

PRACE PROJEKTOWE – MAJ 2022 – TYDZIEŃ 20

 • Kontynuowano prace projektowe nad wykonaniem Projektu Budowlanego;
 • Kontynuowano pracę nad Raportem Ponownej OOŚ;
 • Uzyskano klauzulę dla podziałów złożonych do PODGiK Siemiatycze;
 • Oczekiwano na nadanie klauzuli dla podziałów złożonych do PODGiK Bielsk Podlaski;
 • Oczekiwano na akceptację Dokumentacji badań podłoża gruntowego przez Inżyniera;
 • Oczekiwano na wyniki Audytu BRD;
 • Analizowano różnice pomiędzy DGI z etapu przetargu a wykonaną DBPG, przekazano „Zestawienie zmian warunków geotechnicznych…” pomiędzy DGI a DPBG;
 • Przekazano propozycję lokalizacji dodatkowych odwiertów rdzeniowych do akceptacji;
 • Oczekiwano na zatwierdzenie / uzgodnienie Raportu OOŚ przez Centralę GDDKiA;
 • Oczekiwano na wydanie Decyzji wodnoprawnych przez Wody Polskie;
 • Oczekiwano na uzgodnienie styku odcinków od Wykonawcy S19 Malewice – Chlebczyn;
 • Uzyskano ZUDP z pow. bielskiego;
 • Przekazano odpowiedzi na uwagi ZOPI Zarządcy drogi / Zamawiającego;
 • Przekazano Protokołem ZO KSZR – 3 egz. papierowe dla GDDKiA + 1 egz. CD dla Inżyniera.