poniedziałek 28/08/2023

PRACE PROJEKTOWE – SIERPIEŃ 2023 – TYDZIEŃ 34

 • Oczekiwano na wydanie decyzji ZRID;
 • Wykonawca przekazał Inżynierowi wniosek o wprowadzenie robót zamiennych do Kontraktu związanych ze zmianą wymagań dla odcinków rowów budowlanych w celu odwodnienia drogi, znajdujących się w obszarze najść do przejść i przepustów dla zwierząt.
 • Wykonawca pismem przekazał Inżynierowi zawiadomienie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku o możliwości zapoznania się z postanowieniem Wojewody Podlaskiego o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego.
 • Wykonawca poinformował o rozpoczęciu prac przy budowie tymczasowej wytwórni mas bitumicznych oraz przekazał Inżynierowi decyzję na jej budowę.
 • Wykonawca w odpowiedzi na Uwagi Zamawiającego do Projektu Wykonawczego przekazał Inżynierowi wyjaśnienia Projektanta dot. Tomu VII/4 – Budowa kanału technologicznego.
 • Wykonawca przekazał Inżynierowi korektę przedmiarów z branży mostowej.
 • Wykonawca przekazał Inżynierowi następujące STWiORBy:
 • D-03.05.01A – Zbiornik zastępczy dla płazów – rev.02
 • D-02.02.02 – Wzmocnienie podłoża gruntowego. Metoda drenów pionowych i nasypu przeciążającego – rev.03
 • D.03.05.01 – Zbiorniki retencyjne – rev.03
 • M-16.01.09 – Ściek skarpowy i koryto rowu z prefabrykowanych elementów betonowych – rev.02
 • Wykonawca przekazał Inżynierowi następujące PZJ:
 • PZJ/BM/007/D/rev.01 – D.02.01.01 – Wykonanie wykopów
 • PZJ/BM/008/D/rev.01 – D.04.04.02 – Podbudowa pomocnicza z zasadnicza z mieszanki niezwiązanej
 • PZJ/BM/010/D/rev.01 – D.02.01.01 O – Wzmocnienie podłoża gruntowego kolumny CMC
 • PZJ/BM/011/D/rev.01 – D.02.01.01P – Wzmocnienie podłoża gruntowego kolumny MSC
 • PZJ/BM/035/M/rev.00 – M.18.02.00 – Dylatacje pionowe w przyczółkach i ścianach oporowych
 • PZJ/BM/043/D/rev.01 – D.08.02.02 – Chodniki z brukowej kostki betonowej
 • PZJ/BM/047/D/rev.00 – D.03.01.02 – Przepusty stalowe
 • Wykonawca przekazał Inżynierowi Projekt Technologiczny:
 • PT/BM/002/D/rev.00 – D.02.01.01B – Wymiana gruntów