Wykup nieruchomości

Zgodnie z art. 18 ust. 1e pkt 1 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wyda nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia przez Wojewodę Podlaskiego o jej wydaniu – wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5 % wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.

W sprawach wydania nieruchomości należy kontaktować się z:

Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach

ul. Paderewskiego 43/45,

25-950 Kielce

tel. 041 34 03 900.

Informację o zasadach wypłaty odszkodowań za nieruchomości pod budowę drogi można znaleźć na stronie:

https://www.gov.pl/web/gddkia/iii-wyplata-odszkodowania