poniedziałek 29/05/2023

PRACE PROJEKTOWE – MAJ 2023 – TYDZIEŃ 21

  1. Oczekiwano na wydanie decyzji ZRID.
  2.  Otrzymano od Wykonawcy poprawione przedmiary do następujących projektów: branża Odwodnienie drogi, Tom III/1 Budowa kanalizacji deszczowej –  rew.4.0, branża: Wielobranżowa, Tom III/2 Budowa zbiorników retencyjnych i zbiornika zastępczego dla płazów – rew. 3.0 oraz branża Melioracyjna, Tom V Melioracje –rew.2.0
  3.  Otrzymano od Wykonawcy wyjaśnienia do uwag do Projektu Technicznego oraz Projektu Wykonawczego – branża drogowa – rew. 5.0.
  4. Otrzymano od Wykonawcy Projekt Wykonawczy obiektu TOM III/6 – PZGs-86  – rewizja 03 wraz ze stanowiskiem w sprawie izolacji prefabrykatów obiektu  PZGd-86.
  5.  Otrzymano od Wykonawcy zatwierdzone opracowanie Koncepcji integracji SZR realizowanych w ramach budowy S19 na odcinku od przejścia granicznego w Kuźnicy do Chlebczyna.
  6. Otrzymano od Wykonawcy do zaopiniowania STWiORB:M.14.01.01 v02, M.11.01.05. v01, M.30.01.05 v01, M.20.02.01 v01.