poniedziałek 13/06/2022

PRACE PROJEKTOWE – CZERWIEC 2022 – TYDZIEŃ 23

 • Wprowadzono końcowe zmiany wynikające z uwag Zarządcy Drogi do PZT i PAB;
 • Wprowadzono końcowe zmiany wynikające z uwag Centrali GDDKiA do Raportu Ponownej OOŚ;
 • Przesłano Raport OOŚ do zatwierdzenia GDDKiA/IK, oczekiwano na zatwierdzenie;
 • Oczekiwano na nadanie klauzuli dla podziałów złożonych do PODGiK Bielsk Podlaski;
 • Oczekiwano na akceptację Dokumentacji Badań Podłoża Gruntowego przez Inżyniera;
 • Otrzymano wyniki Audytu BRD, przekazano stanowisko Projektanta/Wykonawcy do wyniku, oczekiwano na stanowisko Zarządcy Drogi;
 • Przygotowywano informację o sprzęcie jakim Projektant zamierza wykonać dodatkowe badania rdzeniowe;
 • Oczekiwano na wydanie Decyzji wodnoprawnych przez Wody Polskie, otrzymano i wykonano wezwanie do OPW 2, przesłano dodatkowe materiały do OPW-3 o jakie w drodze telefonicznej zwróciły się Wody Polskie (nie wystosowały w tej sprawie wezwania);
 • Otrzymano od Wykonawcy S19 Malewice – Chlebczyn pliki rysunkowe drogą mailową w celu finalnego zweryfikowania styku odcinków, weryfikowano materiały;
 • Przygotowywano wniosek o ZRiD wraz z załącznikami;
 • Otrzymano pozytywną opinię do wniosku ZRiD od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
 • Wzięto udział w spotkaniu w Urzędzie Wojewódzkim celem omówienia wniosku o wydanie ZRiD.