poniedziałek 06/06/2022

PRACE PROJEKTOWE – MAJ/CZERWIEC 2022 – TYDZIEŃ 22

 • Kontynuowano Prace Projektowe nad wykonaniem Projektu Budowlanego;
 • Kontynuowano pracę nad Raportem Ponownej OOŚ;
 • Oczekiwano na nadanie klauzuli dla podziałów złożonych do PODGiK Bielsk Podlaski;
 • Oczekiwano na akceptację Dokumentacji badań podłoża gruntowego przez Inżyniera;
 • Oczekiwano na wyniki Audytu BRD;
 • Uzyskano akceptację propozycji lokalizacji dodatkowych odwiertów rdzeniowych;
 • Oczekiwano na zatwierdzenie / uzgodnienie Raportu OOŚ przez Centralę GDDKiA, otrzymano uwagi do Raportu, przygotowano i przekazano odpowiedzi do uwag Centrali;
 • Oczekiwano na wydanie Decyzji wodnoprawnych przez Wody Polskie, wykonano ponownie wezwania do OPW 1 i 3;
 • Oczekiwano na uzgodnienie styku odcinków od Wykonawcy S19 Malewice – Chlebczyn, ponad 30 dni;
 • Otrzymano uwagi do Projektu Budowlanego dot. odwodnienia dróg, przygotowano odpowiedź;
 • Przygotowywano wniosek o ZRID wraz z załącznikami;
 • Otrzymano pozytywną opinię do wniosku ZRID z Wód Polskich;
 • Wysłano stanowisko Inżyniera do negatywnej opinii ZRID Wójta Gminy Boćki;
 • Otrzymano pismo z Gminy Dziadkowice dot. porozumień z jst.